e-mail : intrastatserv@gmail.com
Program : Luni - Vineri : 9:00 - 17:00

Recrutare

Recrutare personal, mediere și consultanță

Este necesar ca toţi clienţii cu care colaborăm să ne ofere detalii despre personalul de care au nevoie ca să putem identifica și pune la dispoziție forța de muncă care se încadrează perfect cerințelor.
Vor fi comunicate și descrise costurile necesare pentru aducerea forței de muncă din Asia.
După semnarea contractul propriu-zis se desfășoară procesul de recrutare.
Candidații vor prezenta CV-urile, diplomele de calificare (după caz).
După selectarea candidaților în urma interviurilor care vor avea loc, de la aceștia se vor obține documentele necesare pentru angajarea lor în Romania (de toate formalitățile se ocupă firma noastră).
Angajarea se face direct pe firma clientului pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui aviz de angajare, în situaţia în care se menţin condiţiile de angajare pe locul de muncă respectiv.
Ne vom ocupa de documentația obligatorie cu ajutorul unei împuterniciri către noi semnată de către firma clientului, care ne permite să îl reprezentăm în fața instituțiilor pentru soluționarea solicitărilor acestuia.

Mai jos se regăsesc pașii necesari recrutării.

Pasul 1.

 Pentru angajarea unui lucrător non-Eu este necesară obținerea AVIZULUI DE ANGAJARE PENTRU LUCRĂTOR PERMANENT. Acesta permite clientului (angajatorului) să angajeze un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă.

Taxe:
– 100 euro pentru angajat permanent
– 25 euro pentru sezonier sau care are drept de ședere în țară.

Termen de soluționare:
– 30 zile care poate fi prelungit cu maxim 15 zile.

Condiții pentru angajator.
Pentru angajarea unui cetățean non-UE, angajatorul trebuie să îndeplinească câteva condiții:

 • Are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat
 • Desfășoară activități compatibile cu funcția pentru care se solicită încadrarea în muncă a străinului
 • Să nu fi fost sancționat pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală în ultimele 6 luni.

Condiții pentru angajat

 • Locurile de muncă nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul României
 • Sunt îndeplinite condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare
 • Este apt din punct de vedere medical
 • Nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea care urmează a fi prestată
 • Se încadrează în contingentul anual aprobat de Guvernul României.

Acte necesare:

Angajator:

 1. Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original
 2. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului
 3. Certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorialã angajatorul își are sediul social, privind achitarea obligaţiilor cãtre bugetul de stat pe ultimul trimestru
 4. Adeverința eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de munca în a cărei rază teritorialã își are sediul angajatorul, cu privire la forța de muncă disponibilã pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale, cu cel mult 60 de zile anterioare depunerii cererii
 5. Fişa postului, organigrama angajatorului cu prezentarea funcţiilor ocupante şi vacante
 6. Dovada publicãrii prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant
 7. Ofertă fermă de angajare
 8. Copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante din care să rezulte și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să-l încadreze în muncă îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă
 9. Cazierului judiciar al angajatorului

Străin:

 1. Declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională
 2. Curriculum vitae si două fotografii tip 3/4 ale străinului, care poate conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională (în această situaţie nu se va solicita documentul prevăzut la pct.1)
 3. Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședința tradus şi legalizat
 4. Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului (Pașaportul valabil, cu care intenționează să intre în România)

Pasul 2.

 VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE este următorul pas necesar pentru angajarea unui străin non-EU. După obținerea avizului de angajare, cetățeanul străin trebuie să obțină o viză de lungă ședere de la oficiile consulare sau misiunile diplomatice ale României, din țara de rezidență a acestuia.
Lista se regăsește aici: http://www.mae.ro/romanian-missions.
Pentru unele țări nu este necesară viza, în funcție de acordurile, încheiate de România, lista se regăsește aici:http://www.mae.ro/node/1470

Termen de soluționare: 10 zile de la data depunerii

Taxe: 120 Euro

Acte necesare pentru obținerea vizei:

 • Copia avizului de angajare obșinut de la IGI (în unele cazuri se solicită originalul)
 • Dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului de bază minim brut pe țară pentru întreaga perioadă înscrisă în viză – un extras de cont recent din care să rezulte că deține aproximativ 1100 Euro în cont.
 • Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu ori reședință, și după caz, apostilat sau supra-legalizat
 • Asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei
 • Deși nu ar trebui, se poate să ceară și: dovada asigurării condiţiilor de cazare de natură să îi asigure un nivel de trai adecvat pentru toată durata şederii preconizate, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate ori de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului sau a unei declaraţii autentificate privind asigurarea condiţiilor de cazare adecvată pentru solicitant, dată de titularul unui drept de proprietate sau de folosinţă a unei locuinţe de pe teritoriul României.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Pasul 3.

 Obținerea PERMISULUI UNIC.
După intrarea in Romania trebuie obținut un permis unic. Documentele se depun de către solicitant personal (i se va prelua și imaginea) la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care se angajează, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Permisul de ședere are valabilitatea de 1 an.

Acte necesare:

 • Cerere
 • Documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie etc.) în original și copie
 • Dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie
 • Contractul individual de muncă
 • Print screen din REVISAL;
 • Salariul înscris
 • Adeverința medicală

Termen de soluționare:

 • 30 de zile de la data depunerii acesteia.
 • În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Taxe:
Taxele pentru obținerea permisului de ședere sunt:
contravaloarea (în lei) a 120 EURO taxa consulară – se achită la Trezorerie/CEC BANK S.A., în contul bugetului de stat.
259 RON reprezentând contravaloarea permisului de ședere, se achită în contul CNIN RO10RNCB0082044172830514 la orice unitate teritorială a Băncii Comerciale Române S.A.

Taxa pentru prelungirea permisului de ședere (anual):
259 RON reprezentând contravaloarea permisului de ședere, se achită în contul CNIN RO10RNCB0082044172830514 la orice unitate teritorială a Băncii Comerciale Române S.A.
Permisul unic se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.
Analiză costuri/per angajat: 100 Euro (taxă IGI) + 120 Euro (obținerea vizei) + 120 Euro + 259 lei (obținerea permisului de ședere) = 340 Euro + 259 lei.

Nu include costuri cum sunt: asigurare de sănătate angajat pentru perioada vizei, eventuale costuri pentru obținerea adeverinței eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, certificate constatatoare ORC, ANAF, publicarea în ziar a ofertelor de muncă și comisionul stabilit de comun acord.

Analiză perioadă pentru obținerea documentelor: 30-45 zile, obținerea avizului IGI (termen de la momentul depunerii cererii însoțită de documentele obligatorii) + 10 zile obținerea vizei, după care angajatul poate veni în România, în vederea începerii lucrului.

După sosirea în România, se încheie contractul de muncă, cu respectarea condițiilor pentru protecția muncii, medicina muncii și se asigură locuința angajatului – care la data depunerii cererii pentru permisul unic (de ședere) trebuie să fie valabil 1 an.
Obținerea permisului de ședere se obține în România, în perioada în care angajatul deja lucrează.

S.C.  SUBSTITUTE S.R.L.  oferă servicii de asistență/reprezentare în vederea obținerii atât a Avizului de Angajare, cât și asistență în vederea obținerii vizei cât și permisului de ședere și punem fi contactați

Ce Oferim :

 • Recrutare forta de munca din Asia pentru angajatorii din Romania in diverse domenii, precum : Panificatie, Agricultura,  HoReCa si in alte diverse ramuri ale industriei, pe baza cerintelor acestora pentru posturile vacante.
 • Realizarea documentatiei pentru obtinerea avizului de munca, Viza de sedere si optional permisul de sedere, in vederea angajarii cetetenilor straini non-EU.
 • Mediere, consultanta si asistenta/reprezentare pe parcursul procesului de recrutare.

Pentru mai multe informatii si oferta personalizata va rugam sa ne contactati